Projekty zakończone

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów zrealizowanych przez firmę Łętowski Consulting. Każdy z projektów ma osobną podstronę. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi danymi.

Aktywność i praca - to się opłaca!

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 kwietnia 2023r.

Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

KOMPETENTNI! PROGRAM SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH

(w ramach 11.4.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich pracujących mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i/lub językowych poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego (os. fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego)  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy  i uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2022r.

Ekspert w dziedzinie HR

(w ramach 11.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy  i uzyskania formalnych uprawnień do wykonywania zawodu poprzez ukończone kursy i egzaminy organizowane w ramach projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2023r.

PROGRAMY OUTPLACEMENTOWE – ZIT LOF

(w ramach 10.4 RPO WL) – województwo lubelskie

Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez osoby, które przewidziane są do zwolnienia oraz zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, lub zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu minionych 6 miesięcy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Drzwi do Rynku Pracy

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) – województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo śląskie, (w tym osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osób zatrudnionych na  umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych) poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2021r.

To Twój czas! Program aktywizacji osób do 29 roku życia z województwa mazowieckiego

(w ramach 1.2.1 PO WER) – województwo mazowieckie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. mazowieckiego, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umowach cywilnoprawnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2020r. do 31.07.2021r.

Nowa jakość kształcenia zawodowego

( w ramach 08.06.00 RPZP) – województwo zachodniopomorskie

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2019r. do 31.05. 2021r.

Skuteczna droga do aktywizacji

(w ramach 10.2 RPO WL) - województwo lubelskie

Projekt dotyczy wzrostu aktywności zawodowej na rynku pracy osób z terenu woj. lubelskiego, zwolnionych z przyczyn, dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

Program Indywidualnego Wsparcia

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2019r. do 30.11.2020r.

Indywidualnie i skutecznie

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2019r. do 31.07.2020r.

Otwarty katalog możliwości

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób w wieku 18-29 lat z terenu woj. śląskiego w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04. 2019 r. do 31. 07. 2020 r.

Zawód poszukiwany!

(w ramach 11.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy nabycia kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego przez osoby pełnoletnie z terenu woj. śląskiego, poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.01.2020r.

Katalog potrzeb zawodowych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., z terenu woj. podkarpackiego w tym w szczególności osób pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2019r. do 28.02.2020r.

Branża TSL - Twoja szansa rozwoju zawodowego

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

Cztery kroki do aktywności

(w ramach 7.1 RPO WP) - województwo podkarpackie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach z terenu woj. podkarpackiego – powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.12.2017r. do 30.06.2019r.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego – gmin: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Kalety, Krupski, Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Trójkąt aktywizacji

(w ramach 7.1.1 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z obszarów rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu trwa od 01.04.2018r. do 31.05.2019r.

Nowy Start

(w ramach 7.1.3 RPO WSL) - województwo śląskie)

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) z terenu woj. śląskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i należą co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50 roku życia; kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka; osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2017r. do 31.03.2019r.

Kwalifikacje na miarę potrzeb

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 15-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Realizacja projektu trwa od 01.02.2017r. do 31.01.2019r.

Projekt „Nowe możliwości”

(w ramach 7.4.2 RPO WSL) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób z obszaru województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Realizacja projektu trwa od 01.08.2017r. do 30.11.2018r.