Zawód poszukiwany

Projekt „Zawód poszukiwany!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.

Celem projektu jest jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby o niskich kwalifikacjach z terenu woj. śląskiego(osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

W ramach projektu oferujemy udział w szkoleniach zawodowych – Uczestnik otrzyma DOFINANSOWANIE w wysokości 100%.

Jednakże uczestnictwo w projekcie wymaga o Uczestnika projektu wpłaty KAUCJI ZWROTNEJ w wysokości 250 zł, która zgodnie z par. 8 pkt. 4 Regulaminu podlega zwrotowi.

Uczestnik przystępujący do projektu otrzyma następującą formę wsparcia:

Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący:

1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki.

3. Kurs bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym 8 godz. teorii,

4. EcoDriving dla kat. C – zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

5. DefensiveDriving dla kat. C zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

6. Szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – 2 dni szkolenia na grupę 

oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc do wyboru (należy wybrać jeden wariant)

 a)       Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii – dla 20 osób

lub

b)       Szkolenie uzupełniające kurs HDS: 28 godz. teorii + 12 godz. praktyki – dla 24 osób

Projekt skierowany jest do 120 osób osób (w tym 10 kobiet): pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter wsparcia – zdobycie kwalifikacji, które zgodnie z przepisami prawa wymagają osiągnięcia określonego wieku, uczestnikami projektu będą osoby pełnoletnie

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.

Uczestnik Projektu – to osoba, która

 • jest osobą pełnoletnią tzn. w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat, o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie), obszaru województwa śląskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.), w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zgodnie z typem 4.Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), które z własnej inicjatywy dążą do uzyskania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania pracy kierowcy samochodu ciężarowego; z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;
 • została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnęrznego konieczne jest uczestnictwo w 100 % zajęć przewidzianych w danym szkoleniu.

Rekrutacja

Wydrukowany Formularz rekrutacyjny Zawód poszukiwany należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulamin uczestnictwa – Zawód poszukiwany! dostępnym również na stronie.

 • Osobiście do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Kierownica sukcesu”;
 • Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres zawodposzukiwany@archiwum.letowskiconsulting.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

Harmonogram

Harmongram szkolenia – Grupa I

Harmonogram szkolenia – Grupa II

Harmonogram szkolenia – Grupa III

Harmonogram szkolenia – Grupa IV

Harmonogram szkolenia – Grupa V

Harmonogram szkolenia – Grupa VI

Harmonogram szkolenia – Grupa VII

Harmonogram szkolenia – Grupa VIII

Harmonogram szkolenia – Grupa IX

Harmonogram szkolenia – Grupa X

Harmonogram szkolenia – Grupa XI

Harmonogram szkolenia – Grupa XII

Do pobrania

Formularz rekrutacyjny – Zawód poszukiwany!

Regulamin uczestnictwa – Zawód poszukiwany!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.