OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Firma Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Informujemy, że priorytetem dla nas jest aby wszelkie dane były chronione przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, komu możemy je udostępniać, powierzać lub przekazywać oraz jakie prawa z związku z tym przysługują.

Administratorem podanych danych osobowych jest ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, ul. Stanisława Staszica 20, 43-600 Jaworzno, tel. +48 518 481 636, e-mail: rodo@archiwum.letowskiconsulting.pl.
W związku z zainteresowaniem usługami świadczonymi przez lub za pośrednictwem Administratora, Administrator decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4 maja 2016 r.; dalej: „RODO”).

Administrator informuje, że:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na kontakt ze strony Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. b RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celach marketingowych dotyczących usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż w okresie wykonywania ww. umowy lub realizacji innych celów, określonych powyżej, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania; zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby skorzystać z usług.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
6. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Ponadto, na zasadach określonych w RODO, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych, może zostać w przyszłości ponowiony i zaktualizowany w odniesieniu do konkretnej usługi, z której dana osoba zamierza skorzystać; dotyczy to w szczególności usług dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.