Nowe możliwości

Projekt „Nowe możliwości” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2: Outplacement – konkurs.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski (Lider Projektu) w partnerstwie z EL-TRANS Piotr Matysiak (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.04.02-24-09CD/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2017r. do 30 listopada 2018r.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu woj. śląskiego w okresie 01.08.2017-30.11.2018r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

 1. pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
 2. pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 3. pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 4. pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich (w wieku 18-64 lata) z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – tzn. pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego), które:

 • utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, LUB
 • są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, LUB
 • są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu to 155 osób.

UWAGA!! Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywających karę pozbawienia wolności.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak możliwości przedłużenia umowy wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy[1]. W takim przypadku osoba przystępująca do projektu musi przedstawić Organizatorowi odpowiednie oświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zaistnienie warunków, o których mowa powyżej.


[1] Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy oraz byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).


W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 2. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
 3. Staż trwający od 3 do 4 miesięcy,
 4. Pośrednictwo pracy.

Szkolenia oraz staż są wsparciem fakultatywnym (nieobowiązkowym), z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik projektu ma obowiązek udziału w minimum jednej z tych form wsparcia – tj. szkolenie i/lub staż. Jednocześnie Organizator będzie dążył do objęcia zarówno szkoleniem jak i stażem wszystkich uczestników projektu wymagających kompleksowego wsparcia.

Szczegółowe zasady realizacji wsparć opisano w § 6, 7, 8 Regulaminu uczestnictwa.

REGULAMIN UCZESTNICTWA JEST DOSTĘPNY PONIŻEJ


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Odsetek uczestników, którzy po zakończeniu projektu podejmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie – co najmniej 50%
 2. Odsetek uczestników, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział
  w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) – co najmniej 50%

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 713 958,56 PLN

W TYM:

 • dofinansowanie ze środków unijnych: 1 456 864,78 PLN
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 257 093,78 PLN

Aktualności

14.11.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym w trybie ROZEZNANIA RYNKU na usługę szkolenia z zakresu „OnShape – Modelowanie i programowanie CNC”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


03.10.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych wykorzystywanych w rachunkowości z zastosowaniem hybrydowej chmury obliczeniowej”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


08.08.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „EdgeCAM – Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


05.07.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


16.05.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie, wizualizacja i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


26.04.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „SketchUp – Praktyczne zastosowanie w projektowaniu wnętrz – podstawy”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


20.04.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „EduMIX – metoda nauczania myślenia komputacyjnego”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


26.03.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Kadry i Płace z obsługą podstaw programu Płatnik”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


12.02.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „ZW3D – Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


11.02.2018 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera (MS Office, Internet)”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


27.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę szkolenia z zakresu „Podstawy księgowości i JPK wraz z obsługą sieciowych programów księgowych”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


22.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


20.11.2017 r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę SZKOLENIA Z ZAKRESU „ONSHAPE – PROJEKTOWANIE CZĘŚCI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DRZEWNEJ, ROLNICZEJ I SPORTOWEJ”  WRAZ Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM NABYTE KWALIFIKACJE w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


06.11.2017r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16


25.08.2017r.
Informujemy o ogłoszonym Zapytaniu ofertowym na usługę doradztwa zawodowego wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz na usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy) w ramach projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16.


01.08.2017r.
Rozpoczynamy realizację Projektu: „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Rekrutacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY REKTUTACJI JEST DOSTĘPNY PONIŻEJ. 


Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie:

 1. Formularz Zgłoszeniowy ► FORMULARZ – Nowe mozliwosci

oraz obligatoryjnie dokumenty wskazane w ppkt b lub c (zależnie od statusu danej osoby składającej Formularz);

 1. W przypadku osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • Świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne);
 1. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające wypowiedzenie stosunku pracy lub zamiar nieprzedłużania z pracownikiem umowy o pracę lub zagrożenie zwolnieniem ► ZASW PRACODAWCY – Nowe mozliwosci
 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)

Zgłoszenia do projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych powyżej) przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00:

 1. mailowo na adres: nowemozliwosci@archiwum.letowskiconsulting.pl
 2. osobiście w Biurze Projektu
 3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu

Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.


Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu (wyciąg najważniejszych informacji zawartych w §5 Regulaminu uczestnictwa):

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności,
 2. przesłania zgłoszenia mailem lub pocztą/kurierem lub złożenia osobiście.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 3, 4 i 5,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 4 ust. 6 Regulaminu uczestnictwa,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu, poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

 1. rozmowę rekrutacyjną – w oparciu o standaryzowany kwestionariusz wywiadu z Kandydatem(-ką),
 2. ocena przynależności do poszczególnych grup.

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • pracownik / były pracownik jednostki organizacyjnej spółki węglowej z terenu woj. śląskiego lub przedsiębiorstwa z terenu woj. śląskiego powiązany (kooperujący) z jednostkami organizacyjnymi spółek węglowych z terenu woj. śląskiego: 10 pkt
 • osoba, która utraciła zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu / pracownik znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego: 5 pkt
 • wiek poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat: 3 pkt
 • niskie kwalifikacje (osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, tj. w stopniu ISCED 3 lub niższym): 3 pkt
 • niepełnosprawność (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności): 3 pkt

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów dodatkowych, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Sporządzone będą dwie osobne listy: lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście lub telefonicznie.


Szczegółowe zasady rekrutacji opisano w § 4 i 5 Regulaminu uczestnictwa

Zapytania ofertowe

14.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „OnShape – Modelowanie i programowanie CNC”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej 5 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 1_Zapytanie_szkolenie OnShape_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: Wzór formularza ofertowego_szkolenie OnShape_742_ŁC


03.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych wykorzystywanych w rachunkowości z zastosowaniem hybrydowej chmury obliczeniowej”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup szkoleniowych (liczących maksymalnie po 12 osób na każdą grupę).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 2_Zapytanie_szkolenie_Tworzenie aplikacji_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Tworzenie aplikacji_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140887


08.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „EdgeCAM – Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 3_Zapytanie_szkolenie_EdgeCAM_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:Wzory dokumetow dla Wykona3_wcow_szkolenie_EdgeCAM_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130065


05.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE:4_Zapytanie_szkolenie_Projektowanie_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:4_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Projektowanie_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123458


16.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Projektowanie, wizualizacja i realizacja detali, części i małej architektury”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 5_Zapytanie_szkolenie_Projektowanie i Wizualizacja_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 5_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Projektowanie i Wizualizacja_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111868


26.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „SketchUp – Praktyczne zastosowanie w projektowaniu wnętrz – podstawy”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 6_Zapytanie_szkolenie_Projektowanie wnętrz_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:6_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_Projektowanie wnętrz_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107442


20.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „EduMIX – metoda nauczania myślenia komputacyjnego”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE:7_Zapytanie_szkolenie_EduMix_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:7_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_EduMix_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106035


26.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Kadry i Płace z obsługą podstaw programu Płatnik”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 13 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 8_Zapytanie_szkolenie Kadrowo-płacowe_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:8_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie Kadrowo-płacowe_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1099297


12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „ZW3D – Programista obrabiarek sterowanych numerycznie z komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 9_Zapytanie_szkolenie_Programista obrabiarek_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:9_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie_Programista obrabiarek_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088204


11.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera (MS Office, Internet)”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup szkoleniowych (liczących maksymalnie po 12 osób na każdą grupę).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 10_Zapytanie_szkolenie Biurowo-kadrowe_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 10_Wzory dokumetow dla Wykonawcow_szkolenie Biurowo-kadrowe_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087879


27.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu „Podstawy księgowości i JPK wraz z obsługą sieciowych programów księgowych”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 11_Zapytanie_szkolenie Ksiegowosc_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 11_Formularz ofertowy_szkolenie Ksiegowosc_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071365


22.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 12_Zapytanie_sale_indywidualne_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 12_Formularz ofertowy_catering_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070286


20.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę SZKOLENIA Z ZAKRESU „ONSHAPE – PROJEKTOWANIE CZĘŚCI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DRZEWNEJ, ROLNICZEJ I SPORTOWEJ”  WRAZ Z EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM NABYTE KWALIFIKACJE.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 13_Zapytanie_szkolenie OnShape_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 13_Formularz ofertowy_szkolenie OnShape_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069723


06.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 1/RR/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE:14_Zapytanie_sale_indywidualne_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY: 14_Formularz ofertowy_sale_indywidualne_742_ŁC 


25.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.04.02-24-09CD/16

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe możliwości” nr RPSL.07.04.02-24-09CD/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement – konkurs, poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE: 15_Zapytanie_doradca zawodowy i pośrednik pracy_742_ŁC

FORMULARZ OFERTOWY:15_Formularz ofertowy_doradca zawodowy i pośrednik pracy_742_ŁC

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051913

Dokumenty do pobrania


DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:

 1. Formularz Zgłoszeniowy: 1f_FORMULARZ – Nowe mozliwosci_20180321
 2. Zaświadczenie pracodawcy (dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem):1g_ZASW PRACODAWCY (zatrudnieni) – Nowe mozliwosci
 3. Zaświadczenie pracodawcy (dla osób, które były zatrudnione na czas określony i utraciły zatrudnienie przed przystąpieniem do projektu): 1h_ZASW PRACODAWCY (zwolnieni) – Nowe mozliwosci