Projekt „Program Indywidualnego Wsparcia” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.02.01-24-0202/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2019r. do 30 listopada 2020r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.07.2019 – 30.04.2020 r..

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do 100 osób ( 60 K i 40 M ) biernych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby
z niepełnosprawnościami spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ),
 • osoby niepracujące – bierne zawodowo (NIE zarejestrowane w urzędzie pracy) ,
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się
i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane:

 • osoby będące osobami z niepełnosprawnością, mieszkańcami miast średnich lub obszarów objętych LPR- 1 pkt;
 • osoby z wykształceniem  na poziomie ISCED 3- 2 pkt;
 • oraz osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO- 4 pkt ( pierwszeństwo )

*) Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji:

Będzin; Bielsko-Biała; Bieruń; Blachownia; Bobrowniki; Bojszowy; Buczkowice; Bytom; Chorzów; Chybie; Ciasna; Cieszyn; Czechowice-Dziedzice; Czeladź; Czernichów; Czerwionka-Leszczyny; Częstochowa; Dąbrowa; Górnicza; Dąbrowa Zielona; Gaszowice; Gierałtowice; Gliwice; Goczałkowice-Zdrój; Hażlach; Imielin; Istebna; Janów; Jaworze; Jaworzno; Jastrzębie-Zdrój; Jejkowice; Jeleśnia; Kalety; Katowice; Kłobuck; Kłomnice; Knurów; Kochanowice; Koniecpol; Konopiska; Kornowac; Koziegłowy; Krupski Młyn; Krzanowice; Krzepice;  Krzyżanowice; Kuźnia Raciborska Lelów; Lędziny; Lipowa; Łodygowice; Łazy; Lubornia; Lipie; Lyski;  Milówka; Miasteczko Śląskie; Mierzęcice; Mikołów; Mysłowice; Myszków; Mszana; Mstów;  Miedźna;  Nędza; Ogrodzieniec; Olsztyn; Orzesze; Ornontowice; Ożarowice; Pawłowice; Pilchowice; Pietrowice Wielkie; Poraj; Poręba;  Psary; Pszczyna; Pszów; Przystajń;  Pyskowice; Przyrów;  Racibórz; Radlin; Radzionków; Ruda; Śląska; Rudnik; Rudziniec;  Rydułtowy; Rybnik; Rędziny; Siemianowice Śląskie; Siewierz; Sosnowiec; Starcza; Sośnicowice; Szczyrk; Ślemień; Świerklaniec; Świętochłowice; Świnna; Sławków, Skoczów Tarnowskie Góry; Toszek; Tychy; Ustroń; Ujsoły; Węgierska Górka; Wisła; Wodzisław; Śląski; Wojkowice; Woźniki; Wyry; Zabrze; Zawiercie; Zbrosławice; Zebrzydowice; Żarki; Żory; Żywiec;

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 2. Szkolenie z zakresu autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy oraz zarządzania czasem,
 3. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
 4. Staż trwający minimalnie 3 miesiące i maksymalnie 5 miesięcy, wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 5. Pośrednictwo pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) ,- co najmniej 39%
 2. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – co najmniej 54%

Wartość projektu wynosi: 1 718 053,20 zł PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 447 975,24 zł PLN

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:

GRUPA 1

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z ręcznym cięciem tlenowym

GRUPA 2

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Sprzedawca z elementami zarządzania gospodarką magazynową i obsługą programów klasy ERP

GRUPA 3

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie czasem
 2. Pomoc nauczyciela przedszkola i opiekunki żłobkowej, pomoc kuchenna

GRUPA 4

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Kurs kosmetyki praktycznej i wizażu

GRUPA 5

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta oraz ze sprzedażą

GRUPA 6

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwane pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługa pacjenta, marketing i sprzedaż usług

GRUPA 7

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Projektowanie stron WWW i sprzedaż internetowa

GRUPA 8

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługi pacjenta, marketingu i sprzedaży

GRUPA 9

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik rejestracji medycznej, obsługi pacjenta, marketingu i sprzedaży

GRUPA 10

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Animator czasu wolnego, organizacja imprez i sprzedaż usług eventowych

GRUPA 11

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży

GRUPA 12

 1. Autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy oraz zarządzanie czasem
 2. Techniki sprzedaży oraz marketing internetowy z elementami administracji biurowej

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH STAŻY:

 1. HARMONOGRAM STAŻY  aktualizacja 20.03.2020

10 czerwca 2020r. Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Techniki sprzedaży oraz marketing internetowy z elementami administracji biurowej”  wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18
 2. Załączniki do wypełnienia

 

04 czerwca 2020r. Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży  dla uczestników projektu pt. PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0202/18
 2. załączniki do wypełnienia

 

 

27.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym” kończącego się nabyciem kwalifikacji dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA” nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Rozeznanie rynku nr  02/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18
 2. załączniki do wypełnienia

 

31.07.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego usługi wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych dla uczestników projektu pt. „PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA” nr POWR.01.02.01-24-0202/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Rozeznanie rynku nr  01/RR/POWR.01.02.01-24-0202/18 
 2. Załączniki do wypełnienia

Poniżej znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania jakie się pojawiły w związku z udziałem w projekcie a rozprzestrzenianiem się COVID-19

 1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku: OŚWIADCZENIE 1

Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 2

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 4

Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 3

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, świadczenie stażu w formie telepracy jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ograniczenie w tym zakresie występuje ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

 1. Czy wypłacają Państwo zapomogi?

Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

 1. Czy obejmuje mnie ubezpieczenie ZUS w trakcie przestoju pomiędzy szkoleniem a stażem? Czy jestem ubezpieczony/-a w ZUSie, pomimo że nie można zorganizować szkolenia/stażu?

W trakcie przestoju form wsparcia w projekcie są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 1. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?

W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu  przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie.W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

Dodatkowo Organizator Projektu informuje, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, skutkującym zagrożeniem epidemiologicznym, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w okresie zawieszenia realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Na niniejsze odstępstwo od reguły wyraził w dniu 8 kwietnia 2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 1. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?

Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

 1. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?

Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

 1. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?

Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

 1. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?

Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):

 1. Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
 2. Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.

Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?

Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.

Poniżej znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania jakie się pojawiły w związku z udziałem w projekcie a rozprzestrzenianiem się COVID-19

 1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku: OŚWIADCZENIE 1

Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 2

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 4

Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku:  OŚWIADCZENIE 3

Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?

Beneficjent prowadzi w tym zakresie konsultacje. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, nie jest możliwe, świadczenie stażu w formie telepracy nie jest możliwe, ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

 1. Czy wypłacają Państwo zapomogi?

Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

 1. Czy obejmuje mnie ubezpieczenie ZUS w trakcie przestoju pomiędzy szkoleniem a stażem? Czy jestem ubezpieczony/-a w ZUSie, pomimo że nie można zorganizować szkolenia/stażu?

W trakcie przestoju form wsparcia w projekcie są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 1. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?

W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu  przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie.W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

Dodatkowo Organizator Projektu informuje, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, skutkującym zagrożeniem epidemiologicznym, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w okresie zawieszenia realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Na niniejsze odstępstwo od reguły wyraził w dniu 8 kwietnia 2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 1. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?

Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

 1. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?

Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

 1. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?

Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

 1. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?

Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):

 1. Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
 2. Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.

Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: indywidualnewsparcie@archiwum.letowskiconsulting.pl Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 1. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?

Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.

 1. Czy w przypadku zawieszonego szkolenia istnieje ryzyko, że szkolenie nie zakończy się egzaminem?

Wszystkie zawieszone szkolenia będą wznowione i kontynuowane niezwłocznie jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Nie ma zagrożenia, że szkolenia nie zakończą się egzaminem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.