Cztery kroki do aktywności

Projekt „Cztery kroki do aktywności” (RPPK.07.01.00-18- 0068/17) realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 29 roku życia z terenu powiatów województwa podkarpackiego: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego,  w okresie 1 grudnia 2017 r. –  30 listopada 2018 r., dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony udział w następujących formach wsparcia:

 1. Indywidualna Identyfikacja Potrzeb uczestników w kontekście rozwoju zawodowego oraz Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.
 2. Szkolenia Zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje/kompetencje.
 3. Staże/praktyki zawodowe przez okres 4 miesięcy na uczestnika.
 4. Indywidualne Pośrednictwo Pracy.

Rezultaty: udzielenie wsparcia doradczego dla 100 osób, objęcie szkoleniami zawodowymi 100 osób, objęcie stażami zawodowymi 100 osób, objęcie pośrednictwem pracy 100 osób, uzyskanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu:

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 43%;
 • dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 43%,
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 40%,
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 48%
 • dla kobiet – na poziomie co najmniej 49%.

Rekrutacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Cztery kroki do aktywności”

Regulamin Projektu Cztery kroki do aktywności ->

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osob. 4 kroki do aktywności.
Oświadczenie o statusie na rynku pracy dla osób niezarejestrowanych
Załącznik nr 2 do Formularza Oświadczenie UP_4 kroki

Harmonogram

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w dwóch edycjach:

I. edycja: od grudnia 2017 r.

II. edycja: od kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram realizacji projektu, uwzględnia cztery formy wsparcia dla wszystkich jego uczestników:

1. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania przy wsparciu doradcy zawodowego:

I. edycja: od grudnia 2017 r.

II. edycja: od kwietnia 2018 r.

2. Udział w szkoleniach zawodowych:

I. edycja: styczeń-luty 2018 r.

II. edycja: maj-czerwiec 2018 r.

3. Realizacja staży zawodowych:

I. edycja: marzec-czerwiec 2018 r.

II. edycja: lipiec-październik 2018 r.

4. Pośrednictwo pracy:

I. edycja: marzec-sierpień 2018 r.

II. edycja: sierpień-listopad 2018 r.

Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/RR/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Rozeznanie rynku_szkolenie kasy fiskalne z kursem ->wzor_formularza_of_szkolenie_kasy_fiskalne_z_kursem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

W związku z realizacją projektu „Cztery kroki do aktywności” (RPPK.07.01.00-18-0068/17) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe poszukujemy wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECDL i szkolenia zawodowego z zakresu pracownik administracyjno–biurowy wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 10 Uczestników/Uczestniczek).

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE – > 1_ZO_04_Czterykrokidoaktywności_ŁC_2018

FORMULARZ OFERTOWY -> 2_ZO_04_Czterykrokidoaktywności_ŁC_2018_Oferta i załączniki.

Rozeznanie rynku 1 – sale 4 kroki.doc

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem firmą Centrum Szkoleniowo – Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Mateusz Łętowski

e-mail: 4kroki@archiwum.letowskiconsulting.pl

tel. 664410547

III. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU

 1. Przedmiotem rozeznania jest wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Planowana liczba godzin wynajmu wynosi 1200 godzin, przy czym liczba ta może ulec zmianie.
 1. 600 godzin w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania)
 2. 600 godzin w ramach usługi Pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. podkarpackiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od lutego do listopada 2018 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.
 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno oraz firmą Centrum Szkoleniowo – Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: 4kroki@letowskiconsulting.
  Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 09.02.2018 r.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oddzielnie na wynajem sal w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) oraz w ramach usługi Pośrednictwa pracy.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty do pobrania

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem firmą Centrum Szkoleniowo – Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Mateusz Łętowski

e-mail: 4kroki@archiwum.letowskiconsulting.pl

tel. 664410547

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania jest wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Planowana liczba godzin wynajmu wynosi 1200 godzin, przy czym liczba ta może ulec zmianie.
 1. 600 godzin w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania)
 2. 600 godzin w ramach usługi Pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. podkarpackiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od lutego do listopada 2018 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.
 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno oraz firmą Centrum Szkoleniowo – Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: 4kroki@letowskiconsulting.
  Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 09.02.2018 r.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oddzielnie na wynajem sal w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) oraz w ramach usługi Pośrednictwa pracy.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.