Kwalifikacje na miarę potrzeb

Projekt „Kwalifikacje na miarę potrzeb” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 144 osób (91K i 53M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. śląskiego
w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki.

2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych.

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.

4. Stworzenie uczestnikom/uczestniczkom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego.

5. Objęcie uczestników/uczestniczek wsparciem w postaci pośrednictwa pracy.

Wartość projektu wynosi: 1 852 891,32 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 760 011,32 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy poprzez:
 • pogłębioną analizę potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń),
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich uczestników/uczestniczek projektu,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • określenie potencjału: analizę mocnych i słabych stron,
 • uczenie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych i zawodowych,
 • motywowanie uczestników/uczestniczek do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej).
 1. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe z tematów:                                                                             
 • Spedytor międzynarodowy z językiem angielskim (40 h + 120 h angielski)
  • zag. prawne związane z transportem drogowym oraz z pracą w transporcie
  • spedycja w róznych środkach transportu
  • zasady pracy spedytora
  • zajęcia praktyczne
  • język angielski
 • Spawanie blach i rur  spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 (103 h)
  • program zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa:  23h teorii, 80h praktyki
 • Szkolenie ECDL (140 h) + Kurs kancelaryjno-archiwalny (34 h)
  • podstawy pracy z komputerem(B1)
  • podstawy pracy w sieci(B2)
  • przetwarzanie tekstów(B3)
  • arkusze kalkulacyjne(B4)
  • IT Security(S3)
  • Web editing(S4)
  • rozwiązywanie problemów(S9)
  • Kurs kancelaryjno-archiwalny:
  • Prawne podstawy postępowania z dokumentacją
  • Rodzaje współczesnej dokumentacji w zakładzie pracy
  • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji
  • Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji
  • Organizacja i zadania archiwów zakładowych
  • Archiwizowanie (opracowanie) dokumentacji
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jawnej, tajnej i poufnej
  • Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej
 1.  3 lub 4- miesięczny staż zawodowy.
 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy

Projekt skierowany jest do 144 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznieponiższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z niskich kwalifikacjach,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,
 • podczas stażu opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi (dla 10 osób).

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 81 uczestników/uczestniczek 4-miesięczne  lub dla 108 uczestników/uczestniczek 3-miesięczne staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Kontakt: tel.: +48 505 454 504,
e-mail: kwalifikacje@archiwum.letowskiconsulting.pl

Projekt skierowany jest do 144 osób bezrobotnych (w tym kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • osoby niepracujące (bezrobotnych lub biernych zawodowo*),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego.

* Do grupy osób biernych zawodowo ZALICZAMY m.in.:

 • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje: 
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o nieuczestniczeniu w kształceniu lub szkoleniu,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP,
 • Oświadczenie o poziomie wykształcenia,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • Zgoda opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby w wieku 15-24 lat,
 • osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • osoby z niskim wykształceniem,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Zasady naboru do projektu:

1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia:

Spedytor międzynarodowy z językiem angielskim (160 godzin)

 • zagadnienia prawne związane z transportem drogowym oraz z pracą w transporcie
 • spedycja w różnych środkach transportu
 • zasady pracy spedytora
 • zajęcia praktyczne

Szkolenie trwa 160 godzin (w tym 120 godzin język angielski).

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi (103 h)

Kurs prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa lub równorzędnymi.

Kurs trwa 103 godziny (23 godziny zajęć teoretycznych oraz 80 h zajęć praktycznych).

Szkolenie ECDL + Kurs kancelaryjno-archiwalny (140 godzin + 34 godziny)

Moduły BASE:

 • B1 Podstawy pracy z komputerem
 • B2 Podstawy pracy w sieci
 • B3 Przetwarzanie tekstów
 • B4 Arkusze kalkulacyjne

Moduły STANDARD:

 • S3 IT security
 • S4 Edycja obrazów
 • S9 Rozwiązywanie problemów

Kurs kancelaryjno-archiwalny:

 • Prawne podstawy postępowania z dokumentacji
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji z zakładzie pracy
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji
 • Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji
 • Organizacja i zadania archiwów zakładowych
 • Archiwizowanie (opracowanie) dokumentacji
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jawnej, tajnej i poufnej
 • Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej

Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputerowych: OFFICE, BAZY DANYCH, PROJEKTOWANIE STRON WWW, PROGRAMY GRAFICZNE

 • Podstawa pracy z komputerem.
 • Podstawa pracy w sieci.
 • Przetwarzanie tekstów.
 • Arkusze kalkulacyjne.
 • Relacyjny model danych: podstawowe struktury danych – Język SQL
 • Tworzenie stron internetowych

Szkolenie trwa 150 godzin.

Organizacja kursów zawodowych:

 • zajęcia prowadzone są w dni robocze, po 6-8 godzin dziennie, w grupach 12 – osobowych,
 • uczestnicy/uczestniczki otrzymują materiały szkoleniowe,
 • w trakcie szkolenia uczestnicy/uczestniczki otrzymują wyżywienie,
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • po szkoleniach uczestnicy/uczestniczki przystępują do egzaminu w celu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji zawodowych

 

 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Harmonogram Gr 3 Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi programów komputerowych
->H1_Program IT gr od 10.12-14.01

Haromonogram Gr 2 cz II Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi programów komputerowych
->h2_Scan.pdf harmonogram pracownik IT 2

Harmonogram Gr 2 cz I Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi programów komputerowych
->h3_Scan.pdf harmonogram pracownik IT 1

Harmonogram Gr 1 Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi programów komputerowych
->h4_Program IT

Harmonogram Gr 3 TIG
->h5_harmonogram

Harmonogram Gr 2 TIG
->h6_harmonogram_ost

Harmonogram Gr 2 Spedytor
->h7_Harmonogram_spedytor

Harmonogram Gr 1 TIG
->h8_harmonogram

Harmonogram Gr 4 ECDL
->h9_Harmonogram_Gr 4 ECDL

Harmonogram_Gr 3 ECDL
->h10_Harmonogram_Gr 3 ECDL

Harmonogram_Gr 3 Kurs kancelaryjno-archiwalny
->h11_Harmonogram_Gr 3 Kurs kancelaryjno-archiwalny_ost

Harmonogram Gr 1 Spedytor
->h12_Harmonogram_spedytor

Harmonogram_Gr 2 ECDL
->h13_Harmonogram_Gr 2 ECDL

Harmonogram_Gr 2 Kurs kancelaryjno-archiwalny
->h14_Harmonogram_Gr 2 Kurs kancelaryjno-archiwalny

Harmonogram_Gr 1 Kurs kancelaryjno-archiwalny
->h15_Harmonogram_Gr 1 Kurs kancelaryjno-archiwalny

Harmonogram_Gr 1 ECDL
->h16_Harmonogram_Gr 1 ECDL

HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH

Harmonogram staże ->h17_Harmonogram_staży Kwalifikacje

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH

Harmonogram maj 2017 -> h18_Harmonogram maj 2017

Harmonogram kwiecień 2017 ->h19_Harmonogram kwiecień 2017

Harmonogram marzec 2017 ->h20_Harmonogram marzec 2017

Zapytania ofertowe

Jaworzno, 22.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  6/POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik IT. Rozszerzony zakres obsługi komputerowych: MS OFFICE, BAZY DANYCH, PROJEKTOWANIE STRON WWW, PROGRAMY GRAFICZNE” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 3 grup uczestników / uczestniczek (liczących średnio po 12 osób na grupę) – łącznie maksymalnie 36 osób.

zapytanie nr 6/POWR/.01.02.01-24-0020/16 ->z_1załączniki
formularz ofertowy: z_2Wzory dla Wykonawcow_Pracownik IT

Jaworzno, 19.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  5/POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę zorganizowania i przeprowadzenia  trzech edycji szkolenia TIG wraz z egzaminem

zapytanie nr 5/POWR/.01.02.01-24-0020/16: z_3zapytanie_ost

formularz ofertowy: z_4załączniki

Jaworzno, 11.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  3/POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu tematu spedytor międzynarodowy

zapytanie nr 3/POWR/.01.02.01-24-0020/16: z_5Zapytanie 3

formularz ofertowy: z_6Załączniki zapytanie nr 3

Jaworzno, 12.04.2017 r.

Wynik Rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0020/16

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 02/RR/POWR.01.02.01-24-0020/16, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę zapewnienia wyżywienia dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń zawodowych organizowanych w ramach projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób biorących udział w projekcie, realizację powyższej usługi powierzono firmie Mega Pizza Marcin Sobiech.

Jaworzno, 30.03.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RR/ POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę zapewnienia wyżywienia dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń zawodowych.

RR_catering : z7_RR_catering

Załącznik: z8_RR_catering_zał 1

Jaworzno, 27.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń.

zapytanie nr 2/POWR/.01.02.01-24-0020/16  + załączniki : z9_zapytanie 2 +załączniki

Jaworzno, 20.03.2017 r.

Wynik Rozeznania rynku nr 01/RR/ POWR.01.02.01-24-0020/16

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/ POWR.01.02.01-24-0020/16, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych, organizowanych w ramach projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób biorących udział w projekcie, realizację powyższej usługi powierzono firmie Grupa Cargo Sp. z o.o., Sp. k.

Jaworzno, 15.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa zawodowego wraz z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy)

zapytanie nr 1/POWR/.01.02.01-24-0020/16  + załączniki : z_10Zapytanie 1

Jaworzno, 09.03.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/ POWR.01.02.01-24-0020/16

W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje na miarę potrzeb” nr POWR.01.02.01-24-0020/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych dla uczestników projektu.

Rozeznanie rynku_sala: z11_Rozeznanie rynku_sala