Projekt „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

 

Projekt realizowany jest na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.01.2022-31.04.2023 grupy 82 osób (56K i 26M) o niskich kwalifikacjach po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Wartość projektu wynosi: 1 025 834,50  PLN.

Dofinansowanie projektu: 974 542,77 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 871 959,32 PLN

 

Aby zagwarantować uczestnikom kompleksowe wsparcie w projekcie, zostały  przewidziane pewne działania, które mają na celu zwiększyć aktywność na rynku pracy każdego z uczestników oraz zwiększyć ich szanse na zatrudnienie.

Każdy uczestnik przystępując do projektu będzie mógł skorzystać:

 

1. ze spotkań z DORADCĄ ZAWODOWYM, podczas których zostaną rozpoznane potrzeby i predyspozycje zawodowe uczestników. Spotkania te będą podzielone na etapy:

Etap I –  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

2. ze wsparcia SZKOLENIOWEGO zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

3. ze STAŻU ZAWODOWEGO, który może trwać 3 miesiące.  Podczas stażu, uczestnik ma możliwość nabyć doświadczenie praktyczne u konkretnego pracodawcy i zwiększa tym samym swoje szanse na zatrudnienie.

Wsparcie przewidziane jest 35 uczestników projektu

4. z POŚREDNICTWA PRACY –  spotkań z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do  82 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 

 • powyżej 30 roku życia(od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych na terenie woj. Śląskiego na terenie SUBREGIONU CENTRALNEGO
 • o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • ​osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  • osoby ubogie pracujące, LUB
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)
W ramach projektu każdy z uczestników ma zapewnione:
 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 35 uczestników/uczestniczek 3  – miesięczne  staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.
Lista gmin i powiatów objętych wsparciem w ramach projektu:
 1. Powiat będziński
 2. Powiat bieruńsko-lędziński
 3. Powiat gliwicki
 4. Powiat lubliniecki
 5. Powiat mikołowski
 6. Powiat pszczyński
 7. Powiat tarnogórski
 8. Powiat zawierciański
 9. Gmina Bytom
 10. Gmina Chorzów
 11. Gmina Dąbrowa Górnicza
 12. Gmina Jaworzno
 13. Gmina Katowice
 14. Gmina Mysłowice
 15. Gmina Piekary Śląskie
 16. Gmina Ruda Śląska
 17. Gmina Siemianowice Śląskie
 18. Gmina Sosnowiec
 19. Gmina Świętochłowice
 20. Gmina Tychy
 21. Gmina Zabrze
 22. Gmina Gliwice

  W celu uzyskania informacji dotyczących udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu z DZIAŁEM REKRUTACJI:

 

  TELEFONY:  795 501 714, 517 921 652, 880 789 347 

  e-mail: rekrutacja@archiwum.letowskiconsulting.pl 

Data: 03.04.2023 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 08/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)  

 

Data: 13.02.2023 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 07/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data: 14.11.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 06/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)

 

Data: 19.08.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 5/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 5/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu   pt. „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 5/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data: 21.07.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 4/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 4/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy” nr RPSL.07.01.03-24-004E/21  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 4/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

 

Data:02.06.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

 

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy”
nr RPSL.07.01.03-24-004E/21
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 03/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data:25.04.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy”  nr RPSL.07.01.03-24-004E/21   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 02/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) 

 

Data:14.04.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. Rozwój kluczem do sukcesu na rynku pracy”  nr RPSL.07.01.03-24-004E/21   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-004E/21  
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)