Projekt „EKSPERT W DZIEDZINIE HR” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2023r.

 

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 80% z grupy 186 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

 

Wartość projektu wynosi: : 2 025 540,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 721 709,00 PLN

 

Oferowane wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie szkoleniowe z zakresu AKADEMII HR.

Program szkolenia:

REKRUTACJA – 15h

 1. Procesy rekrutacyjne  i skuteczne pozyskiwanie kandydatów do pracy,
 2. Candidate experience – doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym,
 3. Onboarding – system wdrażania  pracownika w organizacji.

OCENY PRACOWNICZE -15H

 1. Organizacja procesu ocen i prowadzenie rozmów oceniających,
 2. Udzielanie feedbacku.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WSPIERANIE ROZWOJU – 15H

 1. Zarządzanie i planowanie szkoleń,
 2. Zarządzanie talentami i budowanie planów rozwojowych,
 3. Szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne.

WYNAGRODZENIA I BENEFITY – 10h

 1. Wartościowanie pracy,
 2. Zakres obowiązków i ścieżek awansów,
 3. Płacowe i pozapłacowe systemy wynagrodzeń.

KULTURA ORGANIZACYJNA -10H

 1. Budowanie etycznego środowiska pracy,
 2. Inicjatywy budujące zaangażowanie i motywację,
 3. Zarządzanie zmianą i komunikacja wewnętrzna.

KADRY W PIGUŁCE -15H

 1. Czas pracy,
 2. Urlopy,
 3. Prowadzenie dokumentacji,
 4. Zatrudnianie i zwalnianie,
 5. Prawa i obowiązki pracownika.

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią poniższe kryteria:
-wiek powyżej 18 roku życia,
-miejsce pracy/nauki/zamieszkania na obszarze woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w celu zapisu na szkolenie.