Otwarty Katalog Możliwości

Projekt „OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm
KAMEA Paweł Kozarzewski oraz ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnieniowych 60 osób (35K i 25M) w wieku 15-29 lat z terenu woj. śląskiego  dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:
1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych
3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy
4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 948 191,62 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 900 782,03 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym poprzez:
 • Wstępna identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakr. doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy-etap rekrutacji,
 • Poradnictwo zawodowe/psychologiczne wraz z IPD :

PROGRAM:
-pogłębiona analiza potrzeb (zakr. i intensywności wsparcia,doboru szkoleń)
-opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
-określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
-analiza osobowości zawodowej i określenie predysp. zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
-określenie potencjału:analiza mocnych i słabych stron
-radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodoych
-motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
-trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy(kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
-Monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika proj.(analiza działań i weryfikacja/modyfikacja IPD)

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 do 6- miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 60 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego
 • posiadajacych MAKSYMALNIE wykształcenie średnie (ponadgimnazjalne).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 do 6-miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zakończona.


Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 • wiek w przedziale 15-29 lat,
 • przynależność do kategorii NEET,
 • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo,
 • nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu (w  trybie dziennym),
 • posiadanie wykształcenia maksymalnie ponadgimnazjalnego (poziom wg ISCED: 3)
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Planowana liczba Uczestników projektu to 60 osób.
 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:
  1. Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziału w projekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
   • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie,
   • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy oraz wszelkie oświadczenia związane z przystąpieniem do projektu muszą być podpisane również przez opiekuna prawnego.

 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM  i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamidostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu .
 3. Rekrutacja trwać będzie od kwietnia 2019 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 60 osób  spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w Regulaminie.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie przyjmowane są:
  1. mailowo na adres: otwartykatalog@archiwum.letowskiconsulting.pl
  2. osobiście w Biurze Projektu,
  3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:
  1. Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:
   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w Regulaminie..

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

 1. Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoby z niepełnosprawnością  – 2 punkty
 • miejsce zamieszkania na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 1 – 3 punkty
 • miejsce zamieszkania na terenie jednego z miast średnich23 punkty

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

 1. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  1. osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) – minimum 20%,
  2. osoby zamieszkałe w miastach średnich – minimum 20%,
  3. kobiety – około 58%, mężczyźni – około 42%,
  4. osoby niepełnosprawne – około 5%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 i 2 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 3 i 4 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2).

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

1. wykaz obszarów  objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji   znajduje się na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/ .

 * Wykaz gmin objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (wg stanu na dzień 07.03.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bobrowniki
 6. Bojszowy
 7. Buczkowice
 8. Bytom
 9. Chorzów
 10. Chybie
 11. Ciasna
 12. Cieszyn
 13. Czechowice-Dziedzice
 14. Czeladź
 15. Czernichów
 16. Czerwionka-Leszczyny
 17. Częstochowa
 18. Dąbrowa Górnicza
 19. Dąbrowa Zielona
 20. Gaszowice
 21. Gierałtowice
 22. Gliwice
 23. Goczałkowice-Zdrój
 24. Hażlach
 25. Imielin
 26. Istebna
 27. Janów
 28. Jastrzębie-Zdrój
 29. Jaworze
 30. Jaworzno
 31. Jejkowice
 32. Jeleśnia
 33. Kalety
 34. Katowice
 35. Kłobuck
 36. Kłomnice
 37. Knurów
 38. Kochanowice
 39. Koniecpol
 40. Konopiska
 41. Kornowac
 42. Koziegłowy
 43. Krupski Młyn
 44. Krzanowice
 45. Krzepice
 46. Krzyżanowice
 47. Kuźnia Raciborska
 48. Lelów
 49. Lędziny
 50. Lipie
 51. Lipowa
 52. Lubomia
 53. Lyski
 54. Łazy
 55. Łodygowice
 56. Miasteczko Śląskie
 57. Miedźna
 58. Mierzęcice
 59. Mikołów
 60. Milówka
 61. Mstów
 62. Mszana
 63. Mysłowice
 64. Myszków
 65. Nędza
 66. Ogrodzieniec
 67. Olsztyn
 68. Ornontowice
 69. Orzesze
 70. Ożarowice
 71. Pawłowice
 72. Pietrowice Wielkie
 73. Pilchowice
 74. Poraj
 75. Poręba
 76. Przyrów
 77. Przystajń
 78. Psary
 79. Pszczyna
 80. Pszów
 81. Pyskowice
 82. Racibórz
 83. Radlin
 84. Radzionków
 85. Rędziny
 86. Ruda Śląska
 87. Rudnik
 88. Rudziniec
 89. Rybnik
 90. Rydułtowy
 91. Siemianowice Śląskie
 92. Siewierz
 93. Skoczów
 94. Sławków
 95. Sosnowiec
 96. Sośnicowice
 97. Starcza
 98. Szczyrk
 99. Ślemień
 100. Świerklaniec
 101. Świętochłowice
 102. Świnna
 103. Tarnowskie Góry
 104. Toszek
 105. Tychy
 106. Ujsoły
 107. Ustroń
 108. Węgierska Górka
 109. Wisła
 110. Wodzisław Śląski
 111. Wojkowice
 112. Woźniki
 113. Wyry
 114. Zabrze
 115. Zawiercie
 116. Zbrosławice
 117. Zebrzydowice
 118. Żarki
 119. Żory
 120. Żywiec

2.  Lista miast średnich stanowi załącznik nr 21 do Regulaminu Konkursu

Wykaz miast średnich (stan na 28.02.2019r.):

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

Szkolenia

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:

 1. grupa 1 – szkolenie „Pracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatu” -> gr_1_PB gr 1 KŁOBUCK – harmonogram
 2. grupa 2 – szkolenie „Pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży” -> gr2_PB gr 2 KŁOBUCK – harmonogram
 3. grupa 3 – szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” -> gr_3SMAG gr 3 JAWORZNO – harmonogram
 4. grupa 4 – szkolenie „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” -> gr 4 harmonogram 
 5. grupa 5 – szkolenie Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej– harmonogram
 6. grupa 6 – szkolenie harmonogram 
 7. grupa 7 – szkolenie harmonogram

 

HARMONOGRAMY REALIZOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH:

Zapytania ofertowe

25.02.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę  nr 08/RR/OKM/2019  dotyczącego określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym”   dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 11 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

___________________________________________________________

03.02.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę  nr 07/RR/OKM/2019  dotyczącego określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej z obsługą klienta oraz sprzedaż usług”   dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 8 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

 

09.08.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 06/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 06/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  kończącego się nabyciem kwalifikacji dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

01.07.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 05/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 05/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”  kończącego się nabyciem kwalifikacji dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

23.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


23.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


09.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik biurowy z elementami obsługi sekretariatu”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób)  w ramach projektu pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


09.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OKM/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę obejmującą dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


02.04.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/OKM/2019

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/ZO/OKM/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy PROGRES Szymon Artwik  z siedzibą w Skorochowie,


______________________________________________________

27.03.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OKM-KAMEA/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OKM-KAMEA/2019  dotyczącego rozeznania rynku w celu określenia poziomu ceny rynkowych za usługę wynajmu sal na potrzeby organizacji spotkań indywidualnych realizowanych w ramach projektu  pt. „Otwarty katalog możliwości” nr POWR.01.02.01-24-0030/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


21.03.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/OKM/2019

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/OKM/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI” nr POWR.01.02.01-24-0030/18współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Pliki do pobrania

Dokumenty dla kandydatów:

 1. Regulamin udziału w projekcie -> a_REGULAMIN KAMEA (1)
 2. Formularz zgłoszeniowy -> b_Formularz rekrutacyjny_KAMEA-_wersja 1 (1)
 3. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu -> c_Wniosek o ZWROT ZA DOJAZDY – OKM
Poniżej znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania jakie się pojawiły w związku z udziałem w projekcie a rozprzestrzenianiem się COVID-19:

 

 1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?
 • Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku:   wzór  oświadczenia  
 • Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  otwartykatalog@archiwum.letowskiconsulting.pl, a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
  Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?
 • Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku:   wzór oświadczenia uczestnika
 • Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku:   wzór oświadczenia pracodawcy
 • Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres otwartykatalog@archiwum.letowskiconsulting.pl , a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
  Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 

 1. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?
 •  Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.
 • W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku:  wzór oświadczenia dot. kwarantanny
 • Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy:  otwartykatalog@archiwum.letowskiconsulting.pl , a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.
  Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

 

 1. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?
 • Beneficjent prowadzi w tym zakresie konsultacje. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, nie jest możliwe, świadczenie stażu w formie telepracy nie jest możliwe, ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

  

 1. Czy wypłacają Państwo zapomogi?
 • Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

  

 1. Czy obejmuje mnie ubezpieczenie ZUS w trakcie przestoju pomiędzy szkoleniem a stażem? Czy jestem ubezpieczony/-a w ZUSie, pomimo że nie można zorganizować szkolenia/stażu?
 •  W trakcie przestoju form wsparcia w projekcie są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

  

 1. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?
 • W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu  przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie
 • W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

  

 1. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?
 • Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

  

 1. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?
 • Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

  

 1. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?
 • Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

 

 1. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?
 • Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):
 1. Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
 2. Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.
 • Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: otwartykatalog@archiwum.letowskiconsulting.pl. Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów do projektu / uczestników projektu informujemy, że dokumenty składane drogą mailową powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być podane inną drogą komunikacji tj. za pośrednictwem SMSa  lub telefonicznie do pracownika biura projektu.

  

 1. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?
 • Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.

  

 1. Czy w przypadku zawieszonego szkolenia istnieje ryzyko, że szkolenie nie zakończy się egzaminem?
 • Wszystkie zawieszone szkolenia będą wznowione i kontynuowane niezwłocznie jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Nie ma zagrożenia, że szkolenia nie zakończą się egzaminem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.