Skuteczna droga do aktywizacji

Projekt „Skuteczna droga do aktywizacji” jest realizowany w partnerstwie przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Fundację MPM. Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy grupy 60 osób z terenu województwa lubelskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, Projekt jest kierowany do osób fizycznych, które pracują lub uczą się na terenie województwa lubelskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponadto, uczestnicy wsparcia muszą mieć ukończone 21 lat. Premiowane do udziału w przedsięwzięciu będą osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby z niepełnosprawnościami, a także kobiety. Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne, a składają się na nie: wstępna identyfikacja w potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (etap wstępny), poradnictwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania tworzony przy wsparciu doradcy zawodowego, wsparcie szkoleniowe w zakresie kierowców samochodów ciężarowych (prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) lub kierowców autobusów (prawo jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób), staże i praktyki zawodowe (element fakultatywny, przewidziany tylko dla części uczestników) oraz pośrednictwo pracy. Projekt zakłada, że co najmniej 80% jego uczestników zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe i co najmniej 65% jego uczestników uzyska zatrudnienie.

Rekrutacja

Proces rekrutacji jest prowadzony w biurze projektu pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin. Zgłoszenia są przyjmowane także telefonicznie (tel. 514 613 174) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (skutecznadrogadoaktywizacji@archiwum.letowskiconsulting.pl lub fundacjampm@gmail.com). Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach 9-17 (istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innej godziny spotkania z pracownikiem projektu). Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu i na stronie internetowej. Można je składać osobiście (za pośrednictwem pełnomocnika) w biurze lub listownie/maliowo. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do proj. jest uzyskanie danych wskazanych w „Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” oraz w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Etapy rekrutacji:

 1. Formalna ocena zgłoszeń i utworzenie listy potencjalnych uczestników.
 2. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną (koordynator projektu, asystent koordynatora, doradca).
 3. Lista rankingowa osób z najwyższą liczbą punktów: sporządzenie protokołów (zebranie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcowego sprawozdania z procesu rekrutacji kandydatów).
 4. Utworzenie listy rezerwowej (w przypadku ewentualnych rezygnacji  do projektu zostaną przyjęte kolejne osoby z listy rankingowej).

Harmonogram

Harmonogram realizacji wsparcia zad. 1 Gr. 1 Harmonogram realizacji wsparcia zad. 1 Gr. 1

harmonogram IPD gr. 1c.d. 2 os.harmonogram IPD gr. 1c.d. 2 os.

harmonogram Kat. C,CE KWP gr.1harmonogram Kat. C,CE KWP gr.1

Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/Skutecznadrogadoaktywizacji/ŁC/2018

Rozeznanie rynku nr 03SkutecznadrogadoaktywizacjiŁC2018
dotyczące realizacji usługi obejmującej zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń, w ramach projektu pt. „Skuteczna droga do aktywizacji” nr RPLU.10.02.00-06-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków

II.            OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Michał Antos

e-mail: fundacjampm@gmail.com; tel. 508 07 28 70

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia i przerwy kawowej dla  uczestników szkoleń kurs prawa jazdy kat. C, C+E  z  kwalifikacją wstępną przewozu rzeczy, kursu ADR, i kursu kat. D z  kwalifikacją wstępną przewozu osób.
 2. Wykonawca zapewni przygotowanie wyżywienia, dowóz pod wskazany adres na ustaloną godzinę, dostarczy wszelkie elementy (np. sztućce, naczynia itp.) oraz sprzęt konieczny do zapewnienia wyżywienia na miejscu szkolenia wskazanym przez Zamawiającego oraz utrzymanie porządku w tym odbiór naczyń/opakowań po zakończonym serwisie.
 3. Posiłki ciepłe powinny zostać dostarczone w jednorazowych naczyniach, zamykanych, utrzymujących ciepło.
 4. W toku realizacji usługi należy uwzględnić różnorodność zawartości posiłku ciepłego.
 5. W danym dniu uczestnicy będą otrzymywali wyżywienie/catering:
 • danie obiadowe: dwa dania (zupa i drugie danie oraz napój – min. 0,5 l/osobę). Danie powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego – mięso, ryby, drób – porcja min. 100 g, produktów bogatych w węglowodany złożone – np. ziemniaki, kasza – porcja min. 200 g, lub danie typu łazanki, kluski, pierogi – porcja min. 300 g, oraz dodatek warzywny – surówki, warzywa gotowane – porcja min. 100 g. W przypadku uczestników o szczególnych preferencjach (np. wegetarianie, weganie, osoby na diecie bezglutenowej) Wykonawca zapewni właściwy dobór produktów.
 • serwis kawowy: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, woda oraz soki (min. 0,5 l/osobę).

Planowana liczba osobodni w ramach usługi cateringowej na poszczególnych zajęciach:

 • kurs prawa jazdy kat. C,C+E, z  kwalifikacją wstępną przewozu – 25 dni x 30 osób = 750 osobodni
 • Kurs ADR – 5 dni x 30 osób = 150 osobodni
 • kursu kat. D, z  kwalifikacją wstępną przewozu osób – 25 dni x 30 osób = 750 osobodni
 • Łącznie 1 650 osobodni.
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.
 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze województwa lubelskiego
 4. Przed rozpoczęciem poszczególnych kursów Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o:

-Terminach w których odbywały się będą zajęcia objęte usługą wyżywienia I przerwą kawową

-Zapotrzebowaniu w zakresie ilości i rodzaju wyżywienia

 1. Szczegółowy harmonogram realizacji kursów i zajęć zostanie udostępniony wyłonionemu Wykonawcy.
 2. Podane powyżej liczby osobodni świadczenia usługi są liczbami planowanymi i mogą ulec zmianie, gdyż uzależnione są od intensyfikacji zajęć i długości ich trwania.
 3. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada potencjał i wyposażenie niezbędne do wykonania usługi o której mowa w pkt. IV zapytania.
 4. Realizacja usługi przeprowadzona będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przekazanym wykonawcy, w przypadku zmian w terminach zajęć wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy zaproponowana cena usługi będzie najniższa, a jednocześnie będzie wyższa od ceny usługi założonej w budżecie projektu.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. IV niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.
 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. na adres biura ul. M. C. Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: skutecznadrogadoaktywizacji@archiwum.letowskiconsulting.pl lub fundacjampm@gmail.com
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 15.07.2018 r.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

a_Rozeznanie rynku nr 03SkutecznadrogadoaktywizacjiŁC2018

ROZEZNANIE RYNKU nr 03/Skutecznadrogadoaktywizacji/ŁC/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej pośrednictwo pracy w ramach projektu pt. „Skuteczna droga do aktywizacji” nr RPLU.10.02.00-06-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków

II.            OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Michał Antos

e-mail: fundacjampm@gmail.com

tel. 508 07 28 70

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa: pośrednictwo pracy; średnio 6h/UP (zegarowych) – liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z pośrednikiem i dostosowane do potrzeb UP. Łącznie 360h/projekt.
 2. Program usługi obejmuję:
 1. pozyskiwanie ofert pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
 2. przedstawienie min.3 oferty pracy każdemu UP wolnych od dyskryminacji w wynagrodzeniu (działanie na rzecz równości płci)
 3. pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy
 4. analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
 2. Pośrednictwo będzie prowadzone przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego/pośrednika pracy (Zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)/ podmiot posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 3. Każdy specjalista musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa realizowana będzie w okresie od maja 2018 do marca2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.
 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. na adres biura ul. M. C. Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: skutecznadrogadoaktywizacji@archiwum.letowskiconsulting.pl lub fundacjampm@gmail.com
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 15.05.2018 r.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b_rozeznanie nr 01SkutecznadrogadoaktywizacjiŁC2018 – poradnictwo zawodowe, IPD

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/Skutecznadrogadoaktywizacji/ŁC/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wstępną identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku – etap rekrutacji oraz poradnictwo zawodowe wraz z IPD – po procesie rekrutacji pracy, w ramach projektu pt. „Skuteczna droga do aktywizacji” nr RPLU.10.02.00-06-0049/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków

II.            OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Michał Antos

e-mail: fundacjampm@gmail.com

tel. 508 07 28 70

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa: Wstępna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku.
 2. Poradnictwo zawodowe wraz z IPD po procesie rekrutacji średnio 6h/UP (zegarowych) – liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z doradcą, dostosowane do potrzeb UP. Łącznie 360h/projekt.
 3. Program usługi obejmuję:
 1. pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji jego potrzeb
 2. opracowanie i objęcie IPD wszystkich UP
 3. określenie stopnia oddalenia od rynku pracy
 4. analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
 5. określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron
 6. radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych
 7. motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach
 8. trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej)
 9. monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja IPD)
 1. Każdy specjalista (doradca zawodowy/psycholog) musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
 2. Projekt na etapie profilowania zawodowego i aktywizacji zawodowej UP zakłada możliwość zastosowania rozwiązań wypracowanych w proj. innowacyjnym POKL pt: @doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line (Um. nr UDA-POKL.06.01.01-24-201/10-00) pn: WOPZ-Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – http://wopz.apus.edu.pl/ -platforma wspomagająca pracę doradcy, zmniejsza bariery związane z mobilnością uczestnika
 3. Zajęcia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od maja 2018 do stycznia 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.
 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. na adres biura ul. M. C. Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: fundacjampm@gmail.com
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 15.05.2018 r.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 6. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.