Trójkąt aktywizacji

 Rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA. 


Projekt „Trójkąt aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Piotr Matysiak  „EL – TRANS. 

Łętowski Consulting logo .                                                 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Celem projektu jest: Wzrost w okresie 01.04.2018-31.05.2019r. aktywności zawodowej na rynku pracy 72 osób (36K i 36M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki
kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
 3. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
 4. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 981 435,60 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 932 363,82 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

I. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),

II. Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe ,

III. Staż zawodowy   3 lub 4 – miesięczny,

IV. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 36K, 36M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego – miast Gliwice, Katowice lub Bytom spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednego z miast:
 • miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.
 • gminy z powiatów ziemskich:
  • z powiatu będzińskiego: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki
  • z powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Lędziny, Bojszowy,
  • z powiatu gliwickiego: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,
  • z powiatu lublinieckiego: Woźniki, Ciasna, Kochanowice,
  • z powiatu mikołowskiego: Orzesze, Wyry,
  • z powiatu pszczyńskiego: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pawłowice,
  • z powiatu tarnogórskiego: Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Zbrosławice, Zawiercie, Łazy.
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie  podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 lub 4 -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 tel.:   +48 728 450 317

e-mail: trojkataktywizacji@archiwum.letowskiconsulting.pl

Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 36K, 36M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria*:

 • wiek powyżej 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednego z miast:
 • miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.
 • gminy z powiatów ziemskich:
  • z powiatu będzińskiego: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki
  • z powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Lędziny, Bojszowy,
  • z powiatu gliwickiego: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,
  • z powiatu lublinieckiego: Woźniki, Ciasna, Kochanowice,
  • z powiatu mikołowskiego: Orzesze, Wyry,
  • z powiatu pszczyńskiego: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pawłowice,
  • z powiatu tarnogórskiego: Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Zbrosławice, Zawiercie, Łazy.
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o poziomie wykształcenia,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową lub bezrobotną (ewentualnie zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne),
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

* z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Zapytania ofertowe

01.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 3/RR/TrójkątAkt/19 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 3/RR/TrójkątAkt/19  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje  organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


24.01.2019r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 6/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:​ Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,


16.01.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.12.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 5/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:​ Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,


27.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


26.11.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 4/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  szkolenia zawodowego z zakresu: Reejstracja madyczna z  administracją biurową” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:​ Konsorcjum firm OSWIATA I BIZNES SP. z o.o. oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Katowicach,


15.11.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Reejstracja madyczna z  administracją biurową” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


31.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 3/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia  dwóch szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:

 • w zakresie części 1 zamówienia: firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • w zakresie części 2 zamówienia:  Konsorcjum firm TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając z siedzibą w Jaworznie,

22.10.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia dwóch szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

08.10.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 2/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Kosmetyka ze stylizacją paznokci” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


28.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: Kosmetyka ze stylizacją paznokci” w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 2/RR/TrójkątAkt/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 2/RR/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik administracyjno – biurowy ze specjalizacją kadr i płac” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje  organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


06.09.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR/TrójkątAkt/18 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę dostarczenia wyżywienia dla uczetsników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


19.04.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR-ŁC/TrójkątAkt/18

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 1/RR-ŁC/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego usługi wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych dla uczestników  projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Rozeznanie rynku nr 1/RR-ŁC/TrójkątAkt/18   – > RR1


03.04.2018r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt/18 

Informujemy, że w  wyniku  przeprowadzonego zapytania ofertowego   nr 1/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


 

20.03.2018r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt//18 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/TrójkątAkt/18  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę identyfikacji   potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (Doradca zawodowy) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednik pracy) organizowanych w ramach projektu pt. „Trójkąt aktywizacji” nr RPSL.07.01.01-24-06C7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracydla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.