Projekt „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020r. do 31 stycznia 2022 r.

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez
min. 80% z grupy 160 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 1 944 960,00PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 653 216,00 PLN

Oferowane wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. spotkanie z doradcą zawodowym  – badanie  potrzeb i dopasowanie  odpowiedniego tematu szkolenia zawodowego (1 godzina);
 2. szkolenie zawodowe z zakresu IT, do wyboru:
  • Tworzenie aplikacji internetowych,
  • Akademia Social Media,
  • Projektowanie stron www,
  • Tester oprogramowania,
  • Grafika komputerowa,
 3. szkolenie miękkie: EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA i ZAWODOWA (16 godzin)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):
-wiek powyżej 18 roku życia,
-miejsce pracy/nauki/zamieszkania na obszarze woj. śląskiego.

Kryteria premiujące (przyznawane 0-12):
-status osoby z niepełnosprawnością (2pkt)
-miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (4pkt)
-wiek po 50 roku życia (2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji ISCED 3 i poniżej (2pkt)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerami telefonów:

505 454 504     lub    517 921 652      lub     795 501 714
lub mailowo: rekrutacja@archiwum.letowskiconsulting.pl

PROCEDURA REKRUTACJI (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.
 3. Rekrutacja trwać będzie od listopada 2020 r. do grudnia 2021 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 160 osób spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 4 Regulaminu przyjmowane są:
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w § 3 Regulaminu,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 5 Regulaminu.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 3 ust. 1Regulaminu,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 3 ust. 4Regulaminu,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu w sposób określony w § 3 ust. 4 lit. a) Regulaminu.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Etap 2: Ocena merytoryczna

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • osoba zamieszkująca na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – 4 punkty
 • osoba z niepełnosprawnością – 2 punkty
 • osoba powyżej 50 roku życia – 2 punkty
 • osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ISCED 3 i poniżej) – 2 pkt
 • kobieta – 2 punkty.

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

 1. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:
  • osoby zamieszkałe w miastach średnich oraz miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – minimum 60%,
  • kobiety – około 50%, mężczyźni – około 50%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 2 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora Projektu na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w ust. 7 pkt 2) Regulaminu.

 1. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi Projektu do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora Projektu poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3Regulaminu liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu .
 5. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje Umowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
 6. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 7. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator Projektu będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 8. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20% odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.
 9. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.