Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez 80 osób (44K, 36M) z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), które są przewidziane do zwolnienia oraz zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, lub zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty dzięki ich udziałowi w programach typu outplacement, realizowanych w okresie realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021 r

 

Grupę docelową stanowi 80 osób(44K, 36M) zamieszkujących,w rozumieniu przepisów KC,teren LOF(gminy:Głusk,Jabłonna,Jastków,

Konopnica,Lubartów,Lubartów(miasto),Lublin,Mełgiew,Nałęczów,Niedrzwica Duża,Niemce,Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka), które są

pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem lub osobami zwolnionymi (w okresie nie dł. niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu)z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownicy przewidziani do zwolnienia będą stanowili maks. 10% grupy docelowej. Min. 40% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach(do poziomu ISCED 3 wł.)

 

Działania :

-doradztwo zawodowe(01-07.2021)

– szkolenia i kursy(04-11.2021)

– pośrednictwo pracy(04-11.2021)

Wsparcie dodatkowe : stypendium szkoleniowe

 

Dofinansowanie z UE: 880 118,68

Wartość projektu : 1 035 433,75

Okres rekrutacji: 01.01.2021-30.06.2021 r.

Planowana liczba Uczestników – 80

Zgłoszenia przyjmowane są:  osobiście, drogą pocztową na adres biura projektu : ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

Zgłoszenia wstępne można przesłać w formie skanu na adres mailowy : programyoutplacementowe@archiwum.letowskiconsulting.pl

20.01.2021r.
Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę dotyczące określenia ceny usługi doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD oraz usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Programy outplacementowe – ZIT LOF” nr RPLU.10.04.00-06-0027/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian dla Działania: 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zapraszamy do składania ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

  1. Zapytanie o cenę  nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18 
  2. Wzór formularza cenowego